Klauzula Informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”)
informuję, że:
● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Weronika Lenart prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Beauty Stylist – Weronika Lenart, Komorów 131A
16-110 Majdan Królewski, NIP 8141694411, e-mail: weroonaa.beauty@gmail.com,
tel. 698538999.
● Beauty Stylist – Weronika Lenart będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe
wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług w salonie kosmetycznym,
objętym udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z zasadami
wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w niezbędnym zakresie.
● Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko,
numer telefonu kontaktowego i niezbędne dane dodatkowe.


2. Prawo do sprzeciwu:
● W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych
powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w powyższych celach,
chyba że będziemy w stanie wskazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ochrony żywotnych interesów innych osób
fizycznych.


3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerze podmiotu zewnętrznego,
dostarczającego i wspierającego systemy informatyczne Beauty Stylist – Weronika Lenart –
Bridge Solutions HUB S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Zygmunta Vogla 2a,
02-963 Warszawa, NIP 5222967030, numer REGON 142524552, świadczącego usługi
związane z bieżącą działalnością Beauty Stylist – Weronika Lenart, w tym celu umawiania
wizyt – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy
zapewnieniu stosowania przez ww. podmiot adekwatnych środków technicznych i
organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.


4. Beauty Stylist – Weronika Lenart będzie przechowywał dane przez okres niezbędny dla
prawidłowego wykonania umowy.
● W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, na podstawie
odrębnie udzielonej zgody, dane będą przechowywane w zakresie i czasie
określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.


5.. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
● Żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
● Sprostowania (poprawiania) swoich danych,
● Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
● Przenoszenia danych,
● Wniesienia skargi do organu nadzorczego


6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich
podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług.


7. Formularz kontaktowy/Facebook/Instagram
● Pani/Pana dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym oraz na
Facebooku/Instagramie będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych
działań na Państwa żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie
wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
● Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania
odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.
● Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do
udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się
Pani/Pan korzystać z naszych usług i pozostawi je Pani/Pan na innej podstawie i we
wskazanym przez Państwa celu.


8. Informuję, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.


9. W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano zgodnie z prawem, przez jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia
danych osobowych prosimy o kontakt pod mailem: weroonaa.beauty@gmail.com

Facebook
Instagram