Regulamin świadczenia usług kosmetycznych

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług
kosmetycznych świadczonych w gabinecie kosmetycznym Beauty Stylist – Weronika
Lenart, znajdującego się pod adresem: Komorów 131A, 36-110 Majdan Królewski,
zwanego dalej „Salonem”.
2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem
do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień
od momentu przystąpienia do Zabiegu.
4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w
rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług
świadczonych w placówkach stacjonarnych.


§ 2
Klienci

1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku
życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia
stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia
celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w
przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.


§ 3
Pracownicy

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich
stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia
na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan
swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych
i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania
dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności
pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po
zakończeniu Zabiegu.
4. Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby
zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
5. Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko
przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
6. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić
właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w
danym momencie dyżur.


§ 4
Higiena i bezpieczeństwo

1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma
bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co
najmniej raz dziennie.
2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań
zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i
dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść
się na Klientów.
3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami
skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta,
są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia
powyższych odstępstw.
4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo
przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i
zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg
przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
5. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do
użytku w gabinecie kosmetycznym.


§ 5
Świadczenie usług kosmetycznych

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu
ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb
życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka
wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i
zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i
je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma
prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania
Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o
wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg
Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach
nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych
chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub
wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość
krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek
ciała.
4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między
kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej
serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić
aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
5. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii.
Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego
odpowiedzialność.
6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o
pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik
może odmówić jego przeprowadzenia.
8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy
poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi
pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.


§ 6
Płatność

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów
jest wywieszony w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem:
www.beautystylist.pl oraz www.wpadaj.pl/salon/beauty-stylist-weronika-lenart/
2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie,
płatność przelewem mobilnym, płatność kartą płatniczą w terminalu.
3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi
świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może
być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej
wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie
przysługują żadne roszczenia.
4. W Salonie dostępne są także Bony podarunkowe, płatne z góry, uprawniające do
skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.


§ 7
Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za
uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi
przedstawiciele.
2. Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o
ile w Salonie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy,
jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie. Salon nie ponosi jednak
odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w
Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy
wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez
Pracowników.
4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie
nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań
lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po
stronie Salonu
5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu,
wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób
profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie
przyjętym standardom.


§ 8
Rezerwacje
1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie,
przez portale społecznościowe Instagram i Facebook lub przez aplikację do rezerwacji
Wpadaj.pl
2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej
niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych
rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.
3. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić punktualnie na umówioną godzinę i nie
wcześniej niż 15 minut przed czasem. Salon zachowuje prawo do niewykonania
Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany
nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną
skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony,
minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym
Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
6. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego
terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.


§ 9
Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów,
w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu.
Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie
w dowolnej formie.
2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem
listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia
dokumentacji zdjęciowej.
3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i
umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego. Salon może
zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania
się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe
postanowienia stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest
zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań
ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie
jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 10
Pozostałe postanowienia

1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz
wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak
również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego
rodzaju używek i środków odurzających.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.


§ 11
Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie
powołuje się Salon lub Pracownicy.
2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są
wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów
wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w
pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 2022 r

Facebook
Instagram